Skip to content
Menu

OGÓLNE WARUNKI I UMOWA UŻYTKOWNIKA

 

 

 1. Niniejsze Warunki i Umowa użytkownika (również w niniejszym dokumencie „warunki”, „Umowa” lub „umowa”) określają, w jaki sposób EDUCOLA Ida Winiarek (również w niniejszym dokumencie „Firma”, „my”, „my” lub „nasz” ”), A użytkownik (również w niniejszym dokumencie„ ty ”,„ twój ”,„ użytkownik ”lub„ użytkownik ”, również w wielu okolicznościach może być określany jako„ subskrybent ”,„ członek ”,„ VIP ”lub„ podmiot stowarzyszony ” ”, Zgadzają się szanować i traktować siebie nawzajem podczas i po korzystaniu z naszej witryny, stron i innych informacji publikowanych za pośrednictwem kluczdouczeniasie.pl. Termin„ ty ”obejmuje również, w stosownych przypadkach, wszelkie firmy, grupy lub organizacje, które możesz reprezentować, które również są związane niniejszą umową, solidarnie z tobą, jako osobą fizyczną, zaświadczając, że masz upoważnienie do wyrażenia zgody w ich imieniu na wszystkie te warunki.
 2. Informacja o prawach autorskich i znakach towarowych: O ile nie określono inaczej, wszystkie materiały pojawiające się na tej stronie, w tym tekst, projekt witryny, logo, grafika, ikony i obrazy, a także ich wybór, montaż i układ, są wyłączną własnością Key to Learning Ltd, 14 Mount Road, Wheathampstead, Hertfordshire, AL4 8BX, United Kingdom, Copyright © 2020, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻ Z treści tej witryny można korzystać wyłącznie w celu czytania informacji zamieszczonych na tej stronie, w celu własnej edukacji, zakupów w tej witrynie lub w celu złożenia zamówienia za pośrednictwem tej witryny i bez żadnego innego celu. Żadne materiały z tej strony nie mogą być kopiowane, powielane, modyfikowane, ponownie publikowane, przesyłane, publikowane, przesyłane lub rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone. Jakiekolwiek nieautoryzowane użycie materiałów znajdujących się na tej stronie może naruszać prawa autorskie, znaki handlowe i inne obowiązujące przepisy oraz może skutkować sankcjami karnymi lub cywilnymi.
 3. Brak profesjonalnych porad: korzystne, tanie i bezpłatne porady udostępniane na naszej stronie zostały przekazane wyłącznie do ogólnych celów edukacyjnych i nie mają innego celu. Nic, co tu prezentujemy, nie ma na celu zastąpienia jakiejkolwiek formy kompetentnej profesjonalnej porady. Jeśli potrzebujesz profesjonalnej porady, w tym porady medycznej, zdrowia psychicznego, prawnej, księgowej lub podatkowej, lub jakiejkolwiek innej formy profesjonalnej porady, powinieneś poszukać kompetentnego specjalisty w tej dziedzinie, który może zapewnić ci pomoc, która będzie dobrana do konkretnej sytuacji i okoliczności.
 4. Brak oceny FDA: porady udostępnione na tej stronie nie zostały ocenione przez US Food & Drug Administration (FDA). Zalecane tu produkty i metody nie są przeznaczone do diagnozowania, leczenia ani zapobiegania jakiejkolwiek chorobie lub chorobie, podobnie jak produkty i metody nie zastępują właściwej pomocy medycznej.
 5. Ujawnienie Federalnej Komisji Handlu: ta strona internetowa i informacje są napisane, zredagowane i opublikowane przez Educola Ida Winiarek we współpracy z Key to learning Ltd, która twierdzi, że jest wyłącznym właścicielem treści. W przypadku pytań dotyczących tej witryny lub jej treści prosimy o kontakt za pomocą następującego adresu e-mail: ida@keytolearninginternational.com Firma czasami akceptuje formy reklamy gotówkowej, bezpośredniego sponsorowania, sponsorowania partnerów, płatnych wstawek lub innych form rekompensat. Przestrzegamy ustnych standardów marketingowych. Wierzymy w uczciwość relacji, opinii i tożsamości. Otrzymane odszkodowanie może wpłynąć na treści reklamowe, tematy lub posty zamieszczone na naszej stronie internetowej i jej zawartość. Poza tym, co oczywiście jest reklamą, jeśli niektóre treści są płatne lub bezpośrednio sponsorowane, niniejszym zobowiązujemy się dołożyć wszelkich starań, aby wyraźnie je zidentyfikować lub oznaczyć jako takie. Firma czasami otrzymuje wynagrodzenie za opinie na temat produktów, usług, stron internetowych i różnych innych temató Chociaż możemy otrzymywać rekompensatę za nasze posty, reklamy lub inne treści, zawsze przekazujemy nasze uczciwe opinie, ustalenia, przekonania lub doświadczenia dotyczące tych tematów lub produktów. Poglądy i opinie wyrażone na dowolnym blogu, postu gości lub w dowolnej formie komentarzy na naszej stronie są wyłącznie własnością tego blogera. Wszelkie roszczenia dotyczące produktów, statystyki, oferty lub inne oświadczenia dotyczące produktu lub usługi powinny być weryfikowane z producentem, dostawcą lub daną stroną.
 6. Zasady dotyczące naszych upominków i konkursów:
 • Uczestnikami muszą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat.
 • Zwycięzcy wybierani są losowo lub zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi dla każdego konkursu. W przypadku zwycięzców wybranych losowo oznacza to zazwyczaj metodę wykorzystującą bezpłatne narzędzia dostępne na stronie www.random.org lub inne podobne narzędzia; możemy również wybrać zwycięzcę, przyznając nagrodę pierwszej uprawnionej osobie, która odpowie na nasze bezpłatne wezwanie do działania.
 • Zwycięzcy zostaną powiadomieni e-mailem i / lub przez Facebook wkrótce po zakończeniu konkursu. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli ustawienia skrzynki odbiorczej e-maila zwycięzcy oznaczają lub klasyfikują nasz e-mail z powiadomieniem jako śmieci, spam lub tym podobne.
 • Zwycięzcy będą mieli 5 dni na odbiór nagrody, jeśli tego nie zrobią wówczas możemy wybrać innego zwycięzcę według naszego uznania.
 • W stosownych przypadkach nie ponosimy odpowiedzialności za zagubione lub uszkodzone przedmioty. Elementy zamienne nie będą dostarczane.
 • Możemy, według naszego uznania, podać do publicznej wiadomości imię i inicjał naszych zwycięzców, a także podać kraj zamieszkania. Wszystkie inne dane kontaktowe pozostaną prywatne zgodnie z naszą Polityką prywatności.
 • Ponieważ wszystkie nasze prezenty są o wartości mniejszej niż 600 USD, nie wysyłamy zwycięzcom żadnych formularzy 1099-misc do celów podatku dochodowego w USA i wszelkie zobowiązania podatkowe lub podatkowe są całkowicie po stronie zwycięzcy.
 • Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia, przedłużenia lub zmiany konkursu z dowolnego powodu i bez uprzedniego powiadomienia.
 • Zastrzegamy sobie prawo do uznania uczestnika za niekwalifikującego się do konkursu, jeśli zwyciężył w jednym z naszych konkursów w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 • W każdym z naszych prezentów, w sytuacji gdy są to produktów od innych firm, zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia puli kwalifikujących się uczestników do tych osób, które nie są podmiotami stowarzyszonymi, kontrahentami ani pracownikami tych firm.
 • Szanse na wygraną w jednym z naszych konkursów zależą od liczby uczestnikó
 • Konkurs zostanie unieważniony, jeżeli będzie niezgodny z prawem.
 1. Inne warunki: Wszystkie postanowienia naszej Polityki prywatności są włączone do niniejszej umowy i na odwró Nie udzielamy żadnych gwarancji ani gwarancji dotyczących jakichkolwiek informacji na naszej stronie, w tym między innymi gwarancji przydatności do określonego celu. Każdy, kto subskrybuje naszą stronę internetową lub korzysta z któregokolwiek z naszych programów, postów lub stron, wyraża również zgodę na niniejsze Warunki oraz każdy użytkownik podający nam swój adres e-mail w zamian za dostarczenie mu jakichkolwiek treści, osobiście lub rejestrując się w jednym lub więcej naszych webinarów lub filmów, również wyraża zgodę na regularne otrzymywanie od nas wiadomości e-mail. Każdy z naszych subskrybentów może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji, wysyłając wiadomość e-mail z odpowiedzią, jeśli wiadomość e-mail została wysłana bezpośrednio przez nas lub jednego z naszych pracowników (w tym „anuluj subskrypcję” w temacie), lub w inny sposób anulując subskrypcję, klikając link lub przycisk podany w stopce naszych e-maili. Szanujemy naszych subskrybentów i nie będziemy sprzedawać, wypożyczać ani rozpowszechniać Twojego adresu e-mail ani żadnych innych informacji na rzecz osób trzecich, chyba że mamy na to Twoją zgodę lub jest to wymagane przez prawo. Niniejsze warunki zastąpią wszelkie poprzednie warunki i / lub warunki, które możesz mieć kopie w dowolnej formie, niezależnie od tego, czy my lub ty je podpisaliśmy, czy nie. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w tej witrynie i niniejszych warunkach w dowolnym momencie.
 2. Obowiązujące prawo: niniejsza umowa będzie interpretowana zgodnie z prawem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii.
 3. Rozdzielność i interpretacja: W każdym przypadku, gdy jest to możliwe, każde postanowienie niniejszych warunków umowy należy interpretować w taki sposób, aby były skuteczne i ważne zgodnie z obowiązującym prawem, ale jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych warunków i postanowień będzie zabronione, nieważne, nieważne lub niewykonalne na mocy obowiązującego prawa, to takie postanowienie będzie nieskuteczne w zakresie takiego zakazu, nieważności lub wykonalności bez unieważnienia pozostałej części tego postanowienia lub pozostałych postanowień niniejszej umowy. My i Ty zgadzamy się, że wszelkie niejasności lub niejasności któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy nie będą interpretowane w stosunku do strony opracowującej, ponieważ jest ona autorką niniejszej umowy.
 4. Przetrwanie zobowiązań: wszystkie zobowiązania stron zawarte w niniejszej umowie ważne są również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej umowy.
 5. Arbitraż: Wszelkie roszczenia i spory wynikające z warunków niniejszej umowy lub odnoszące się do nich, należy rozstrzygać w drodze wiążącego arbitrażu w Wielkiej Brytanii lub w innym miejscu uzgodnionym przez strony. Orzeczenie arbitrażu może zostać potwierdzone przez właściwy sąd. W przypadku wszczęcia jakiegokolwiek arbitrażu między stronami niniejszej umowy lub w związku z prawami i obowiązkami którejkolwiek z nich, strona wygrywająca arbitraż będzie uprawniona do odszkodowania, jeśli takie zostanie przyznane oraz do zwrotu kosztów zastępstwa adwokackiego i kosztów arbitrażu. Żadne z powyższych postanowień w żaden sposób nie ogranicza Firmy przed dążeniem do utrzymania i obrony swoich praw i przywilejów zawartych w warunkach niniejszej Umowy lub innych obowiązujących umów z jej Użytkownikami, Członkami lub Podmiotami Stowarzyszonymi poprzez złożenie wniosku o zwolnienie z odpowiedzialności, zwolnienie administracyjne lub jakiekolwiek zwolnienie w kapitale własnym, w tym między innymi wynagrodzenie honorariów adwokackich i / lub innych kosztów związanych ze sporami, we właściwym sądzie, w drodze postępowania administracyjnego lub w inny sposó
 6. Zwroty i ograniczenie odpowiedzialności: Firma w swoich materiałach marketingowych udostępnia zasady zwrotu dla każdego produktu, który produkuje i sprzedaje bezpośrednio Tobie, oraz zasady na których Firma może, ale nie musi, świadczyć swoje usług lub pakiety usług. Zasady zwrotu od czasu do czasu mogą się różnić w zależności od produktu i/lub usługi, mogą też ulec zmianie w przyszłości w dowolnym momencie, według własnego uznania firmy. [PRZYPOMNIENIE: Ze względu na dużą ilość małych elementów w programie „Klucz do uczenia się”, które stanowią część fizyczną naszego programu nauczania i mają szczególne zastosowanie oraz fakt iż są przygotowywane/produkowane na Twoje specjalne zamowienie, nie będzie możliwości ich zwrotu. Zwroty za płatną subskrypcję programu lub płatne segmenty treści również nie są akceptowane – jeśli korzystasz z jednej z naszych miesięcznych lub 2-tygodniowych subskrypcji, masz swobodę zatrzymywania i wznawiania płatności w dowolnym momencie, a zatem dostęp również lub całkowite anulowanie subskrypcji.] Zgadzasz się na wysyłanie wszelkich prośby o informacje dotyczące możliwości zwrotu w obowiązującym terminie pocztą elektroniczną na następujący adres: ida@keytolearninginternational.com, w tym zastosujesz słowo „zwrot” w temacie wiadomości e-mail. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedterminowe lub niewłaściwe żądania zwrotu lub reklamacji, ani za utratę zysków lub kosztów, ani za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe lub wynikowe szkody, w tym koszty związane z zakupem towarów lub usług zastępczych (bez względu na to czy Firma była lub powinna była być świadoma lub poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód), wynikających z lub związanych z utratą, zawieszeniem lub przerwą w świadczeniu usług, rozwiązaniem niniejszej Umowy, wykorzystaniem lub niewłaściwym wykorzystaniem naszych materiałów lub treści lub usług na podstawie niniejszej Umowy. Wszystkie znane nam przypadki osiągnięcia sukcesu, pozytywne opinie i referencje pokazują reprezentatywne wyniki. Firma nie daje jednak żadnych gwarancji co do wyników, które zostaną osiągnięte przez ciebie, ani poziomu poprawy kompetencji i rozwoju osiągniętego podczas lub po zastosowaniu programu i działań z programu Klucz do uczenia się. Zgadzasz się i potwierdzasz, że wszystkie te Warunki są uczciwe, sprawiedliwe i uzasadnione dla obu stron, w tym, bez ograniczeń, postanowienia niniejszego Rozdziału 12.
 7. Odszkodowanie: Użytkownik zobowiązuje się do obrony, zapłaty odszkodowania i zaniechania działań mogących szkodzić Firmie, jej przedstawicielom, podmiotom stowarzyszonym, dyrektorom i pracownikom – chodzi o działania, których konsekwencją byłoby wyrządzenie wszelkich szkód majątkowych, obrażeń ciała lub śmierci oraz weźmie na siebie inną odpowiedzialność – za straty, koszty, wydatki, w tym między innymi koszty sądowe i uzasadnione koszty obsługi prawnej, wynikające z użytkowania lub niewłaściwego użycia przez Użytkownika, w sposób celowy lub niezamierzony, treści i informacji Firmy oraz w związku z naruszeniem przez Użytkownika któregokolwiek z warunków niniejszej umowy.
 8. Kontrahenci: niniejsza umowa i wszelkie inne umowy, które możemy z tobą zawrzeć później, mogą być zawierane w kilku odpowiednikach lub w drodze oddzielnych działań między stronami, i każda z tych umów stanowi oryginał, a wszystkie razem wzięte, stanowią jedną umowę. Zrozumiałe jest, że dostęp do informacji na tej stronie i korzystanie z nich oznacza pełną zgodę użytkownika i, w stosownych przypadkach, zgodę firmy, grupy lub organizacji, które reprezentujesz, na wszystkie te warunki, które zostaną uznane za ważne, wiążące i skuteczne do wszystkich celó
 9. Nagłówki: Nagłówki rozdziałów w niniejszym dokumencie służą wyłącznie wygodzie i nie będą miały wpływu na znaczenie postanowień niniejszej umowy.

 

Szablon prawny dostarczony przez SimplyDoneLegal.com; Copyright © 2020, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE; wykorzystane tutaj za pisemną zgodą; ostatnia aktualizacja 4 lutego 2020 r.

 

KONIEC WARUNKÓW I UMOWY UŻYTKOWNIKA