Skip to content
Menu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Niniejszy dokument określa m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawiera
najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.
SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia
§ 12 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy
§ 1 DEFINICJE
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący – każdy podmiot Kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://
kluczdouczeniasie.pl.
Sprzedawca – Ida Winiarek, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
EDUCOLA Ida Winiarek, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5842440392, nr REGON
511333168, ul. Starowiejska 33, 80-534 Gdańsk.
§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
1. Adres pocztowy: ul. Starowiejska 33, 80-534 Gdańsk
2. Adres e-mail: biuro@kluczdouczeniasie.pl
3. Telefon: 728 980 398
4. Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy): Educola Ida Winiarek, ul.
Starowiejska 33, 80-534 Gdańsk
5. Punkt odbioru – punkt znajdujący się pod adresem: Educola Ida Winiarek, ul. Starowiejska
33, 80-534 Gdańsk.
§ 3 WYMOGI TECHNICZNE
1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
• Urządzenie z dostępem do Internetu
• Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest
aktywne konto e-mail.
§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE
1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek
VAT.
2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w
Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy
towaru.
3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę
płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego
zamówienia.
5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania
Regulaminu przez Kupującego.
6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a
Sprzedawcą.
7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym
nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
8. Część produktów, tj. moduły programu „Klucz do uczenia się”, zestaw kształtów filcowych do
“Kreatywnego modelowania”, zestaw drewnianych klocków modularnych do “Konstrukcji”,
zestaw Modeli Ducha do modułu “Konstrukcje” oraz zestaw szablonów do modułu
“Konstrukcje” są dostępne do zakupienia dopiero po zawarciu odrębnej umowy licencyjnej z
placówką oświatową i możliwe do nabycia tylko przez przedszkola, szkoły inne instytucje
oświatowe.
§ 5 PŁATNOŚCI
1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
• Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
• Za pobraniem, tj. gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.
• Gotówką w momencie odbioru osobistego towaru.
2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w
terminie 3 Dni roboczych od złożenia zamówienia.
3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich
specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po
złożeniu zamówienia.
4. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez
Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.
§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
2. Termin realizacji podany zostanie przez Sprzedającego.
3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do
realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie
realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym
terminie.
5. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy
wybrał Kupujący:
• Za pośrednictwem firmy kurierskiej
• Za pośrednictwem Poczty Polskiej
• Do paczkomatów InPost
• Kupujący może odebrać towar osobiście w Punkcie Odbioru, po uprzednim uzgodnieniu
terminu odbioru
§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem
Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek
przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
• W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż
przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
• W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia,
inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z
rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy,
które dostarczane są osobno.
3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować
Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o
odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane
pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na
końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację
dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy.
SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie
otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych
kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż
najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w
każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został
poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie
zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na
inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z
tym zwrotem.
3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do
czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej.
4. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Educola Ida Winiarek, ul. Starowiejska 33,
80-534 Gdańsk niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym
Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest
zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z
niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania towaru.
7. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą
Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O
szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę
w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w
odniesieniu do umowy:
• W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb – takim przedmiotem są wszystkie moduły „Klucza do uczenia się”, które są
produkowane na zamowienie Konsumenta .
• W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca
krótki termin przydatności do użycia.
• W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu.
• W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
• W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu.
• W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy.
• O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o
utracie prawa odstąpienia od umowy.
§ 9 REKLAMACJE
1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego
towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile
gwarancja została udzielona.
2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie
cywilnym:
• Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
• Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
• Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
• Żądać usunięcia wady
3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub
elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego
towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w
przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Starowiejska 33, 80-534 Gdańsk.
5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej
warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2
Regulaminu.
7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez
Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
• Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji
Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady
postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://
www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
• Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego
przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek
o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest
bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/
wazne_adresy.php#faq596.
• Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
• Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
§ 10 DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania
ze Sklepu jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji,
zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i
Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania
danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona na stronie
internetowej Sprzedającego wymienione w Definicjach.
§ 11 ZASTRZEŻENIA
1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga
osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie
ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
§ 12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż
Konsument.
2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego
Konsumentem jest ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez Kupującego.
3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Kupującego niebędącego
Konsumentem jest ograniczona do jednego roku od wydania towaru Kupującemu.
4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem
właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
Załącznik nr 1 do Regulaminu
Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie
musi skorzystać.
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Educola Ida Winiarek,
ul. Starowiejska 33, 80-534 Gdańsk,
adres e-mail: biuro@kluczdouczeniasie.pl
Ja, ……………………………………..…………………………………………..….. (imię i nazwisko lub nazwa) niniejszym informuję
o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
• ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
– Data odbioru ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
– Imię i nazwisko Konsumenta(ów) ………………………………………………………………………………………………………………………………
– Adres Konsumenta(ów) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Podpis Konsumenta: ………………………………………………………………………………..
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data: ………………………………………………………………………………..